Общински услуги

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Намира  се на първия етаж в сградата на общинска администрация Ковачевци

Работно време:

Всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа

Начина за предоставяне на административна услуга е следният:

1. Подаване на заявление /по образец/ до кмета на общината и входирането му в деловодството.

2. Заявлението се придружава със съответните документи посочени в списъка на административните услуги и документ за платена такса.

3. Заявлението се резолира от кмета за съответния ръководител или служител, който извършва съответната услуга .

4. В центъра за административно обслужване потребителите на административни услуги заплащат съответната такса или цена на услуга, за която получават разходооправдателен документ-квитанция за платена сума.

5. В заявлението потребителят задължително вписа вида на поръчката-обикновена,бърза или експресна.

6. Готовият документ се получава от деловодството.

-