ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 5/07.08.2017 г. „Зимна поддръжка на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2017 г.“ – ВЪЗЛОЖЕНА

№ в АОП 799318

Решение за откриване

Обявление за поръчка

Документация

КСС

Проект на договор

Образци

Публикувано на 05.09.2017 г. : Протокол 1

Публикувано на 05.09.2017 г. :

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Зимна поддръжка на общинска пътна мрежа в  община Ковачевци – 2017 г.“ открита с Решение № 9/04.08.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 11.09.2017 г. в 09,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Нивел строй” ЕООД
  2. „Стройконсулт” ЕООД

Отстранени участници : няма

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

1. „Нивел строй” ЕООД

60 т.

2. ”Стройконсулт” ЕООД

60 т.

 

Публикувано на 11.09.2017 г. :

Протокол 2

Доклад

Решение за възлагане

Публикувано на 02.10.2017 г. :

Договор

Обявление за възложена поръчка

Анекс