ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 2/15.05.2018 г. “Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: Реконструкция на Целодневна детска градина „Радост”, с. Лобош, община Ковачевци“

Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=846865&newver=2

Обявлени за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=846867&mode=view

Документация и образци

КС

Публикувано на 06.06.2018 г. : Отговор на постъпили въпроси : Отговор

Публикувано на 13.06.2018 г. : Отговор на постъпили въпроси : Отговор 2

Публикувано на 29.06.2018 г. : Протокол 1

Публикувано на 20.08.2018 г. :

Протокол № 2

Съобщение за отваряне на ценови предложения : Съобщение за отваряне на ценови предложения

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : “Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: Реконструкция на Целодневна детска градина „Радост”, с. Лобош, община Ковачевци“ открита с Решение № 2/15.05.2018 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 23.08.2018 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

 

при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Школснаб 2001” ЕООД;
  2. „АСТ 3” ЕООД;

Отстранени участници :

  1. „БИС” ЕООД;
  2. Кооперация „Панда”;

Мотиви :

І.1. Участник № 1 „БИС” ООД

Участникът е представил техническо предложение с описание на видовете доставки придружено от проспект/каталог  с технически данни, схеми с изображения и размери. Също така са представени и декларации за съответствие, сертификати. След като комисията се запозна с представените документи установи, че за ред 4 „Доставка и монтаж на радиатори за стая за игра и столова партерен етаж на детска градина – алуминиеви, с обща мощност 21 KW” участникът предлага електрически маслен радиатор с максимална мощност 3000 W и средна мощност  1800 W, който не съответства на изискването на възложителя, а именно не съответства  на „Доставка и монтаж на радиатори за стая за игра и столова партерен етаж на детска градина – алуминиеви, с обща мощност 21 KW”, поради което на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага участника „БИС” ООД да бъде отстранен от процедурата, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

 

І.2. Участник № 2 Кооперация „Панда”

Участникът е представил техническо предложение с описание на видовете доставки придружено от декларация за експлоатационни показатели, декларация за съответствие, изображения с размери и др. технически данни.

След като комисията се запозна с представените документи установи, че е налице разминаване в описанието на видовете доставки, а именно :

  1. В ред 3.5 от таблицата на техническото предложение от описание на видовете доставки в техническата спецификация вместо :

3.5.

Хладилник 600х600/18001.Професионален вертикален хладилен шкаф с 1 плътна врата.Нискотемпературен – диапазон от -22 до -17’ градуса.Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака.

Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 3бр

Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя.

Тропичен клас  - ефективен в среда до +43 градуса

Обем: 700л

Размери: 730/845/2150

Мощност: 0.5KW/230V

2. Професионален вертикален хладилнилен шкаф с 2 плътни врати.

Среднотемпературен – диапазон от -2 до +8’C градуса.

Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака.

Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 6б

Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя.

Осветление в камерата и ключалки за заключване на вратите.

Тропичен клас  - ефективен в среда до +43 градуса

Обем: 1400л

Размери: 1320/845/2100

Мощност: 0.5KW/220V

бр.

1,00+2,00=3

 

Участникът предлага :

3.5.

Хладилник 600х600/18001.Професионален вертикален хладилен шкаф с 1 плътна врата.Нискотемпературен – диапазон от 0  до -20 С градуса.Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака.

Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 550/630 мм - 3бр

Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя.

Тропичен клас  - ефективен в среда до +43 градуса

Обем: 700/620 л; 4,450W 230 V

Размери: 700/820/2070

бр.

3

 

Налице е разминаване на предложената от участника оферта с Техническата спецификация на възложителя, а именно : има несъответствие и разминаване в диапазона температура, в размера на преместваемите решетки и в размерите. Също така има разминаване и в предложения брой. Пропуснат е да бъде офериран в т.3.5 „Професионален вертикален хладилен шкаф с две плътни врати” – 2 броя.

Налице е разминаване и в ред 3.11 от таблицата в Техническото предложение с техническата спецификация на възложителя, а именно : вместо „Ф40, Н40” участникът предлага „Ф39, Н54”.

Поради което на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП  комисията предлага участника Кооперация „Панда” да бъде отстранен от процедурата, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Публикувано на 24.08.2018 г. : Протокол № 3

Доклад

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Публикувано на 19.10.2018 г. : Договор