ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 4/08.08.2018 г. „Ремонт общински обекти – 2018 г.“ – три обособени позиции

Решение за откриване на процедура

Решение АОП http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=861770&newver=2

Обявление за поръчка

Обявление АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=861772&mode=view

Документация и образци

КСС – ОП 1

КСС- ОП 2

КСС – ОП 3

Публикувано на 11.09.2018 г. :

Протокол 1

Публикувано на 11.09.2018 г. :

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения по  процедура с предмет : „Ремонт общински обекти – 2018 г.“  

 

Обособена позиция №1: „Ремонт на улично осветление с.Егълница“

Обособена позиция №2: „Ремонт на паметник на загиналите във войните с.Сирищник“

Обособена позиция 3:  „Ремонт на паметник на загиналите във войните с.Ракиловци”

открита с Решение № 4/08.08.2018 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 14.09.2018 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Демира 2003” ЕООД;
  2. „РВС Инженеринг” ЕООД

 

Отстранени участници :

Няма

Публикувано на 14.09.2018 г. :

Протокол 2

Доклад

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Публикувано на 23.10.2018 г. :

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3