ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 2/07.03.2019 г. „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“ Обособена позиция №1: „Площадни пространства за обществено ползване в село Сирищник“ Обособена позиция №2: „Площадни пространства за обществено ползване в село Светля“ Обособена позиция 3: „Площадни пространства за обществено ползване в село Косача” – ВЪЗЛОЖЕНА

№ в АОП 00841-2019-0002

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637333231

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация и образци

Приложение № 10 – Техническа спецификация

КСС – образец

Инвестиционен проект :

Част Архитектура Част Архитектура   Част Геодезия и ВП Част Електро  Част Паркоустройство Част ПБ Техническа спецификация парково обзавеждане

Публикувано на 11.04.2019 г. : Протокол 1

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения по  процедура с предмет : „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“

Обособена позиция №1: „Площадни пространства за обществено ползване в село Сирищник“

Обособена позиция №2: „Площадни пространства за обществено ползване в село Светля“

Обособена позиция 3:  „Площадни пространства за обществено ползване в село Косача”,

открита с Решение № 3/07.03.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 17.04.2019 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Партрейд” ООД

 

Отстранени участници :

Няма

Публикувано на 17.04.2019 г. Протокол 2

Доклад

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Публикувано на 13.06.2019 г. :

Обявление за възложена поръчка

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

 

№ в АОП

00841-2019-0002