ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 3/05.04.2019 г. „Ремонт общински обекти – 9 обособени позиции“

№ на процедурата в АОП 00841-2019-0003

Решение за откриване на процедура

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=906010&newver=2

Обявление за поръчка

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=906015&mode=view

Документация и образци

Техническа спецификация

КСС ОП 1

КСС ОП 2

КСС ОП 3

КСС ОП 4

КСС ОП 5

КСС ОП 6

КСС ОП 7

КСС ОП 8

КСС ОП 9

Публикувано на 07.06.2019 г. : Протокол 1

Публикувано на 15.07.2019 г. :

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения по  процедура с предмет : „Ремонт общински обекти – 9 обособени позиции“

Обособена позиция №1: „Ремонт старо кметство с.Лобош“

Обособена позиция №2: „Ремонт административна сграда с.Калище“

Обособена позиция 3:  „Ремонт магерница с.Егълница”

Обособена позиция 4 : „Ремонт магерница с.Лобош”

Обособена позиция 5 : „Ремонт магерница с.Калище”

Обособена позиция 6 : „Ремонт търговско-административна сграда Лобош”

Обособена позиция 7 : „Ремонт търговско-административна сграда Егълница”

Обособена позиция 8 : „Ремонт на паметника на загиналите във войните с.Светля”

Обособена позиция 9 : „Ремонт на паметника на загиналите във войните с.Лобош”

открита с Решение № 5/05.04.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 18.07.2018 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Демира 2003” ЕООД;
  2. „Терол” ЕООД

 

Отстранени участници :

  1. „Респект Билд” ЕООД

Мотиви : От участника „Респект Билд” ЕООД комисията на основание чл.54, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки е изискала разяснения по отношение представените удостоверения за добро изпълнение на посочените в ЕЕДОП два обекта „Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска градина в УПИ ХVІ-502,1751 за детска градина, кв.15 по плана на с.Рогош, община Марица” и „Изграждане на обект Детска градина в УПИ І-502,1751 за детска градина, кв.41, по плана на с.Скутаре, община Марица с РЗП 955,54 кв.м.”, а именно да представи копия на договори за изпълнение от които е видно кой е Възложител по сключените договори.

Участникът е представил договори за изпълнение по обекти, както следва :

А. За „Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска градина в УПИ ХVІ-502,1751 за детска градина, кв.15 по плана на с.Рогош, община Марица” : Договор между „Сдружение детска мечта” и Енвайро Клийн” ЕООД от 27.03.2017 г.; Договор между „Енвайро Клийн” ЕООД и „Инмат София” ЕООД от 27.03.2017 г.; Договор между „Инмат София” ЕООД и „Актив билдинг инк” ЕООД от 27.03.2017 г.; Договор между „Актив билдинг инк” ЕООД и „Респект билд” от 27.03.2017 г.

Б. За „Изграждане на обект Детска градина в УПИ І-502,1751 за детска градина, кв.41, по плана на с.Скутаре, община Марица с РЗП 955,54 кв.м.” : Договор между „Сдружение щастливо детство” и „Луксор 2009” ЕООД от 13.03.2017 г.; Договор между „Луксор 2009” ЕООД и „Инмат София” ЕООД от 13.03.2017 г.; Договор между „Инмат София” ЕООД и „Актив Билдинг инк” ЕООД от 13.03.2017 г. и Договор между „Актив билдинг инк” ЕООД и „Респект билд” ЕООД.

Комисията  на основание чл.54, ал. 13 от ППЗОП извърши проверка в профила на купувача на Община Марица, на чиято територия се намират двете детски градини посочени удостоверенията за добро изпълнение и чийто Кмет – Димитър Иванов  е възложител по двете обществени поръчки, както и в електронния регистър на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки и установи следното :

І. За обект „Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска градина в УПИ ХVІ-502,1751 за детска градина, кв.15 по плана на с.Рогош, община Марица”  възложител е Кмета на Община Марица. Представеното удостоверение за добро изпълнение е издадено от „Актив билдинг инк” ЕООД в качеството му на възложител на посочения в ЕЕДОП обект. От Решение № 09-1044/09.09.2016 г. за обявяване на класиране и определяне на изпълнител, издадено от Димитър Иванов – Кмет на Община Марица е видно, че изпълнител на обекта е Сдружение „Детска мечта”. От обявление за възложена поръчка изх. № ОП-13/03.04.2017 г. е видно, че поръчката е възложена на Сдружение „Детска мечта” с членове „Енвайро Клийн” ЕООД и „Стиво Х” ЕООД. В обявлението не е посочена стойност или дял, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнител. Също така от Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с реф. № 00490-2016-0009 е видно, че обект „Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска градина в УПИ ХVІ-502,1751 за детска градина, кв.15 по плана на с.Рогош, община Марица” е изпълнен от Сдружение „Детска мечта”, също така  е посочено, че при изпълнението не участват подизпълнители, както и, че и договора не е изменян.

 

ІІ. За обект „Изграждане на обект Детска градина в УПИ І-502,1751 за детска градина, кв.41, по плана на с.Скутаре, община Марица с РЗП 955,54 кв.м.”. Възложител е Кмета на Община Марица – Димитър Иванов. Представеното удостоверение за добро изпълнение е издадено от „Актив билдинг инк” ЕООД в качеството му на възложител на посочения в ЕЕДОП обект. От Решение № РД 09-1045/09.09.2016 г. за обявяване на класиране и определяне на изпълнител, издадено от Димитър Иванов – Кмет на Община Марица е видно, че изпълнител на обекта е Сдружение „Щастливо детство”. От обявление за обществена поръчка с изх. № ОП – 8/20.01.2017 г. е видно, че процедурата е възложена на Сдружение „Щастливо детство” с членове „Луксор 2009” ЕООД и „Техно-енерджи” ООД. В обявлението не е посочена стойност или дял, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнител.

Поради изброеното комисията не приема представените допълнително документи, като доказателство, че участникът е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката и не отговаря на критериите за подбор, поради което няма да разгледа техническото предложение на участника „Респект Билд” ЕООД и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП отстранява от участие участника „Респект Билд” ЕООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение за възлагане

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

Договор ОП 5

Договор ОП 6

Договор ОП 7

Договор ОП 8

Договор ОП 9