ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 4/05.04.2019 г. „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник” – ВЪЗЛОЖЕНА

№ на преписката в АОП 00841-2019-0004

Решение за откриване на процедура

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=906035&newver=2

Обявление за поръчка

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=906037&mode=view

Документация

Проект на договор и образци

Количествена сметка

КСС2

Публикувано на 14.05.2019 г.:

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения по  процедура с предмет : „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник”, открита с Решение № 6/05.04.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 20.05.2019 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

СД „Вучко -2 Вучкови СИЕ”

Отстранени участници :

Няма

Протокол 1

Протокол 2

Доклад

Решение за възлагане

Договор