ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 5/12.04.2019 г. „Ремонт площад с.Ковачевци“ – ВЪЗЛОЖЕНА

№ в АОП 00841-2019-0005

Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=907057&newver=2

Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=907061&mode=view

Документация и образци

КСС

Техническа спецификация

Публикувано на 15.05.2019 г. : Протокол 1

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения по  процедура с предмет : „Ремонт площад с.Ковачевци”, открита с Решение № 7/12.04.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 22.05.2019 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Демира 2003” ЕООД
  2. „Инфострой” ООД

 

Отстранени участници :

Няма

Публикувано на 27.05.2019 г. :

Протокол 2

Доклад

Решение за възлагане

Договор(1)

Обявление за приключване на договор