ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 7/21.08.20019 г. „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019-2020 г.“

№ в АОП 00841-2019-0007

Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=929044&newver=2

Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=929045&mode=view

Документация

методика

техническа спецификация

образец 1_опис

образец 3 предложение за изпълнение

образец 4 услвия договор

образец 5 валидност на оферта

образец 6

образец 7 ценово предложение

образец 8

образец 9

проект на договор

ESPD-BG1(1)

Публикувано на 07.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения по  процедура с предмет : : „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Ковачевци – експлоатационен сезон 2019-2020 г.“, открита с Решение № 14/21.08.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 11.10.2019 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Ковачевци 2019” ЕООД

 

Отстранени участници :

Няма

Публикувано на 14.10.2019 г.

Решение за класиране

Протокол № 1

Протокол № 2

Доклад

Обявление за възложена поръчка

Договор

Публикувано на 29.05.2020 г. Обявление за приключване на договор