ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 1/03.02.2020 г. „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”

№ в АОП 00841-2020-0001

Решение за откриване на процедура

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=957757&newver=2

Обявление за поръчка

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=957758&mode=view

ЕЕДОП   espd-request(1)

Документация и приложения

КСС

Доклад за оценка за съответствие

Разрешение за строеж

Становище РСПБЗН

Решение преценка ОВОС

Решение за поправка на решение за ОВОС

Инвестиционен проект :

Обща записка Obshta zapiska

Част „Геодезия“ : Balans na zemni raboti 1 Balans na zemni raboti 2 Geodezi4eska Topografski plan Trasirova4en plan Vertikalna planirovka

Част „Инженерна геология и Хидрогеология“ : Chertej lotopolojki profil 1 Chertej lotopolojki profil 2 Chertej lotopolojki profil 3 Chertej lotopolojki profil 4 Chertej situacionen plan Injenernageologiq i hidrogeologiq

Част „Земна основа и Хидротехническа“ : Zemna osnova i hidrotehnicheska

Част „Технологична“ : Chast Tehnologichna Chertej principna tehnologichna shema Chertej situacia

Част „Техническа рекултивация“ :  Gazov kladenec nadlajen profil 1 nadlajen profil 2 Plan depo Rekultivacionni plastove Sashteshtvuvashto polojenie Smetishten gaz Tehnicheska rekultivaciq

Част „Биологична рекултивация“ : Biologichna rekultivaciq Chertej situacia

Част „Контрол и мониторинг“ : Kontrol & Monitoring Piezometar Situacia monitoring 2 Situacia monitoring Viziren stalb 2 Viziren stalb

Част „Пожарна безопасност“ : Pojarna bezopasnost

Количествена сметка : ks

Отговор на постъпили въпроси Отговор №1 от 05.03.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ :

Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти ще се отложи за неопределено време, като най-малко два работни дни преди отварянето всички ще бъдат уведомени за него отново със съобщение на профила на купувача на Възложителя.
Отлагането е във връзка със запазване живота и здравето на всички лица и предвид забраната за струпване в закрито помещение на обществени места на група от лица.
Публикувано на 25.03.2020 г.
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с чл.4 от приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Публикувано на 09 април 2020 г. :

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомяваме, че оферти  за  „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци” ще бъдат приемани до 17 ч. на 21 април 2020 г.  Офертите ще бъдат отворени в 10,00 ч. на 22 април 2020 г. в Община Ковачевци при стриктно спазване на въведените със Заповед на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

ВАЖНО!

Публикувано на 10 април 2020 : Решение за изменение

Публикувано на 19.06.2020 г. Протокол № 1

Публикувано на 25.06.2020 г. : Съобщение за отваряне на ценови предложения

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”, открита с решение на кмета на Община Ковачевци

 

С настоящото Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до оценка участници във връзка с посочената по-горе обществена поръчка, ще се проведе в заседателната зала в сградата на Община Ковачевци, област Перник на 30.06.2020 г. от 11:00 часа.

На това заседание имат право да присъстват участниците или упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване според разпоредбата на ЗОП.

 

 

25.06.2020 г.                                           Председател на оценителната комисия:

село Ковачевци, Област Перник

Публикувано на 06.07.2020 г. :

Протокол 2

Протокол 3

Решение за класиране и възлагане

Публикувано на 12.08.2020 г.

Договор

Обявление за възложена поръчка