ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 2/19.03.2020 г. “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“ – ПРЕКРАТЕНА

№ в АОП

00841-2020-0002

Решение за откриване :

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=966406&newver=2

Обявление за  поръчка :

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=966409&mode=view

 

Документация

Образец 1 Опис на документите

Образец 2 ЕЕДОП

Образец 3 Декларация ЗИФО

Образец 4 Предложение за изпълнение

Образец 5 Декларация чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП

Образец 6 Ценово предложение

Образец 6 а КСС

Образец 7 Списък строителство

Образец 8 Декларация чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Образец 9 Декларация чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Приложение 2 Техническа спецификация

Приложение 3 Проект на договор

Приложение 4 ЛКГ

Приложение 5 Инвестиционен проект

01

02-chernobqlo

02-cvetno

03

04

expl.note_arch_BG.docx

 

Публикувано на 25.03.2020 г.
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с чл.4 от приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.
Публикувано на 29.04.2020 г.