ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 4/07.05.2020 г. „Доставка на употребявана метачна машина за нуждите на Община Ковачевци“

№ на процедурата в АОП 00841-2020-0004

Решение за откриване на процедура : Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка : Обявление за поръчка

Документация

ЕЕДОП

Образци

Проект на договор

Публикувано на 07.05.2020 г. : Решение за поправка : http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=976024&mode=view

Решение и обявление за изменение : Решение и обявление за изменение

Публикувано на 09.06.2020 г. Протокол № 1

Публикувано на 17.06.2020 г. Протокол 2

Публикувано на 16.07.2020 г. :

Протокол № 3

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: обществена поръчка с предмет: „Доставка на  употребявана метачна машина за нуждите на Община Ковачевци“ открита с решение на кмета на Община Ковачевци

 

С настоящото Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до оценка участници във връзка с посочената по-горе обществена поръчка, ще се проведе в заседателната зала в сградата на Община Ковачевци, област Перник на 22.07.2020 г. от 10:00 часа.

На това заседание имат право да присъстват участниците или упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване според разпоредбата на ЗОП.

 

 

16.07.2020 г.                                              Председател на оценителната комисия:

село Ковачевци, Област Перник

Публикувано на 22.07.2020 г. :

Протокол № 4

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет

„Доставка на  употребявана метачна машина за нуждите на Община Ковачевци“

Решение за класиране и възлагане

Публикувано на 09.09.2020 г.

Договор

 Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор