ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 5/11.05.2020 г. “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“.

№ на процедурата в АОП 00841-2020-0005

Решение за откриване Решение за откриване

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=976398&newver=2

Обявление за процедура Обявление за процедура

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=976390&mode=view

Документация

Образец 1 Опис на документите

Образец 2 ЕЕДОП

Образец 3 Декларация ЗИФО

Образец 4 Предложение за изпълнение

Образец 5 Декларация чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП

Образец 6 Ценово предложение

Образец 7 Списък строителство

Образец 8 Декларация чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Образец 9 Декларация чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Образец-6-а-КСС(1)

Приложение 2 Техническа спецификация

Приложение 3 Проект на договор

Приложение 4 ЛКГ

Приложение 5 Инвестиционен проект

01 02-chernobqlo 02-cvetno 03 04 02 (1)

Публикувано на 16.06.2020 г. Протокол № 1

Публикувано на 25.06.2020 г.Протокол 2

Публикувано на 25.06.2020 г. – съобщение за отваряне на ценови предложения Съобщение за отваряне на ценови оферти (3)

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци” открита с Решение № 8/11.05.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 30.06.2020 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване  при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Петканин” ООД

 

Отстранени участници :

Няма

 

Публикувано на 06.07.2020 г.  Протокол 3

Публикувано на 06.07.2020 г. Решение за класиране и възлагане

Публикувано на 12.08.2020 г.

Договор

Обявление за възложена поръчка