ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 6/13.05.2020 г. „Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2020 г.“

№ на преписката в АОП 00841-2020-0006

Решение за откриване на процедура Решение за откриване на процедура

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=976946&newver=2

Обявление за процедура Обявление за поръчка

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=976951&mode=view

Документация

Образци

Проект на договор

КС

КСС

Публикувано на 24.06.2020 г.Протокол 1

Публикувано на 24.06.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти (2)

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в  община Ковачевци – 2020 г.“ открита с Решение № 9/13.05.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 30.06.2020 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Асфалтинг” ООД

Отстранени участници : няма

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

1. „Асфалтинг” ООД

50 т.

 

Публикувано на 06.07.2020 г. :

Протокол 2

Решение за класиране и възлагане

Публикувано на 27.07.2020 г.:

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор Обявление за приключване на договор за обществена поръчка