ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 7/27.05.2020 г. „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник”

№ на процедурата в АОП  00841-2020-0007

Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=979135&newver=2

Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=979137&mode=view

Документация

КС

Проект на договор и образци

КСС

Публикувано на 27.07.2020 г. : Протокол № 1

Публикувано на 11.08.2020 г.

Протокол 2

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост“ с. Лобош, Домашен социален патронаж  и СУРТ – Община Ковачевци, с. Сирищник“ открита с Решение № 10/27.05.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 17.08.2020 г. в 10,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. СД „Вучко – 2 Вучкови и СИЕ”

Отстранени участници :

  1. „Бети – М“ ЕООД

Публикувано на 17.08.2020 г.

Протокол 3

Решение за възлагане

Публикувано на 09.09.2020 г.

Договор

Обявление за възложена поръчка