ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 8/03.06.2020 г. „Ремонт общински обекти – 4 обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Ремонт на военен паметник на загиналите във войните в с.Слатино“ Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив на Дом – паметник „Георги Димитров” с.Ковачевци“ Обособена позиция № 3: „Кът за отдих с.Егълница” Обособена позиция № 4 „Възстановяване на мини игрище за футбол в с.Калище”

Договор ОП 2

 

№ на процедурата в АОП

00841-2020-0008

Решение за откриване на процедура

 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=980359&newver=2

Обявление за поръчка

 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=980360&mode=view

Документация и образци

КС

КСС

Конструктивно становище Кът за отдих Егълница

Конструктивно становище за „Възстановяване на мини игрище за футбол в с.Калище“ :  KS_KVC_REM    KVC_Становище_Ограда_Мини_игрище_RP_2020  Statics – KVC_Mini  

Публикувано на 16.07.2020 г. – Отговори на постъпили въпроси : Отговори на постъпили въпроси

КСС -ОП 3

Публикувано на 28.07.2020 г. :

Протокол № 1

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Ремонт общински обекти – 4 обособени позиции“ Обособена позиция № 1: “Ремонт на военен паметник на загиналите във войните  в с. Слатино“, Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на Дом-паметник „Георги Димитров“ с. Ковачевци, Обособена позиция № 3: „Кът за отдих с. Егълница“, Обособена позиция № 4: „Възстановяване на мини игрище за футбол в с. Калище“ открита с Решение № 11/03.06.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 03.08.2020 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Асфалтинг” ООД

Отстранени участници : няма

 

ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

 

Участник

 

Оценка Показател

Показател К1

Обособена позиция №1: „Ремонт на военен паметник на загиналите във войните в с. Слатино“

1.“Асфалтинг“ ООД

20 т.

Обособена позиция №2: „Ремонт на Дом-паметник „Георги Димитров“ с. Ковачевци“

1.“Асфалтинг“ ООД

20 т.

Обособена позиция 3:  „Кът за отдих с. Егълница“

1. “Асфалтинг“ ООД

20 т.

Обособена позиция 4 : „Възстановяване на мини игрище за футбол в с. Калище“

1.“Асфалтинг“ ООД

20 т.

Публикувано на 03.08.2020 г.

Протокол №3

Решение за възлагане

Публикувано на 17.08.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

Публикувано на 28.10.2020 г.

Обявление за приключен договор ОП 1

Обявление за приключен договор ОП 2

Обявление за приключен договор  ОП 3

Обявление за приключен договор ОП 4