ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 9/05.06.2020 г. „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2020-2021 г.“

№ в АОП

00841-2020-0009

Решение за откриване на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=980805&newver=2

Обявление за поръчка

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=980809&mode=view

Документация

методика

техническа спецификация

ESPD-BG1(1)

образец 1_опис

образец 3 предложение за изпълнение

образец 4 услвия договор

образец 5 валидност на оферта

образец 6

образец 7 ценово предложение

образец 8

образец 9

Отговори на постъпили въпроси до 30.06.2020 г.

Публикувано на 22.07.2020 г.:

Протокол № 1

Протокол 2

 

Публикувано на 07.08.2020 г.

Протокол 3

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване  и опесъчаване на територията на Община Ковачевци – експлоатационен сезон 2020-2021 г.“ открита с Решение № 12/05.06.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 13.08.2020 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Пътни мрежи” ЕООД
  2. „Ковачевци 2016“ ЕООД

Отстранени участници : няма

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„П1 =(П1min/П1i)x50

 

  1. „Пътни мрежи” ЕООД

 

П1 =(15/60)x50=12,5 точки
  1. „Ковачевци 2016“ ЕООД

 

П1 =(15/15)x50=50 точки

 

Публикуване на 13.08.2020 г.

Протокол 4

Решение за класиране на участниците

Публикувано на 09.09.2020 г.

Договор

Обявление за възложена поръчка