О Б Я В Л Е Н И Е

20/16.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен ПУП – ПРЗ в обхвата на кв.17, с. Косача, община Ковачевци, област Перник , с възложители: Снежанка П.Янкова и Веселинка П.Нейчева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци