ЗА КОВАЧЕВЦИ » “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

На 18.06.2020 г. е подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за  изпълнението на проект, “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване“, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент  – 3 финансиран  по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран  чрез Европейския социален фонд.

Обща стойност на проекта е 26 159.99 лв, от които европейско финансиране 22 235.99лв. и     3 924.00 лв. национално финансиране .

Период на изпълнение от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

 

Проект № BG05M9OP001-2.101-0133-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Ковачевци“ включва:

  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

• заплащане на битови сметки;

• заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

  • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от /до домовете на лицата.

Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти препарати за лицата, предоставящи услугата.

Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 г. /навършили 66 г./, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск, а именно лица: в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Всяко лице, което отговаря на условията и иска да бъде включено в програмата подава заявка на следните телефони: 0889367447, 0889516028, 0884705028

Доставките се извършат съгласно нуждите на потребителите и графикът за предоставяне на услугите .