О Б Я В Л Е Н И Е

41/13.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 9 – застроено с масивна жилищна сграда в махала „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Иван Е.Джонгарски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

42/13.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен геодезически план – дворно място –ПИ1 в махала „Шалавардина”,  с.Егълница, област Перник , с възложител: Емил Александров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения геодезически план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци       

 

О Б Я В Л Е Н И Е

43/13.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен ПУП- План регулация за УПИ IX-102, кв. 13, с.Егълница, област Перник , с възложител: Първанка Миладинова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци   

 

О Б Я В Л Е Н И Е
№44/13.10.2020 г.
Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 9 – застроено с масивна жилищна сграда в махала „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Петя Ст. Абаджиева.
В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

Община Ковачевци