О Б Я В Л Е Н И Е

1/07.01.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията преписка за попълване на поземлен имот №10 и сградите в него, находящ се в мах. „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Н-ци н Здравка Т. Деянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци