Общинска администрация » Ръководство

Кмет на Община Ковачевци

Васил Кирилов Станимиров

Електронна поща : oba_kovachevtsi@abv.bg

Приемен ден : понеделник – 13.00 ч. – 15.00 ч.

-

Правомощия на кмет на община :

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. Организира изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА; Той има право да отменя техните актове.

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. Организира и ръководи управлението при кризи в общината;

12. Председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

18. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

19. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

20. Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

21. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари

Акт : Закон за местното самоуправление и местна администрация

-

Заместник кметове

инж. Любомир Исаев Цветков

Иво Асенов Симеонов

Ръководят отделни направления в дейността на общинската администрация и изпълнявта функции, които Кметът на общината им е делегирал, в т.ч. и да го заместват.

-

Секретар

 

Осъществява административното ръководство на общината под ръководството на Кмета; осигурява административното функциониране на общинската администрация и осъществява връзката й с Кмета на общината; осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпоредби на Кмета; ръководи, координира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове; организира деловодството, документооборота в Общината и в общинския архив; отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване; отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Общината; следи за изготвянето и обнародването на актовете на Общината; координира оперативното взаимодействие между отделите в администрацията, кметовете и кметските наместници; осигурява, организира и контролира дейността по предоставянето на информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт; отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; подготвя и организира местните референдуми; контролира опазването на служебната тайна; носи отговорност за щети, причинени от незаконосъобразни негови разпореждания или действия; ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на общинската администрация; организира стопанисването и поддържането на сградния фонд и имуществото на Общината; изпълнява и други функции, възложени от мета, Зам.кмета и Общинския съвет съгласно делегираните му правомощия.