ЗА КОВАЧЕВЦИ » Натура 2000

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с постъпило писмо от РИОСВ – София, Ви съобщаваме, че Министерството на околната среда и водите,  съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е  изготвило проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0001012 „Земен“, разположена в землищата на  с.Егълница, с. Калище, с. Лобош, община Ковачевци, област Перник;

Пълният текст на проектозаповедта е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на  Регионалната инспекция по околната среда и водите- град София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №  136 или  гр. Перник, ул.“Благой Гебрев“  № 15, ет. 1.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Пълният текст, както и придружаващата  информация на заповедта,  можете да видите и   на нашия сайт, непосредствено под обявлението.

Общинска администрация Ковачевци