ЗА КОВАЧЕВЦИ » Проект Патронажна грижа + в община Ковачевци BG05M9OP001-6.002-0033-C01

 

На 17.03.2022 г., кметът на община Ковачевци подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което срокът  за  предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 се удължава с 6 месеца, считано от 03.04.2022 г.

В рамките на проекта 13 лица с увреждания, включително с хронични заболявания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, ще продължат да получават здравно-социални услуги по домовете .

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включва лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция),

Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата.

 

 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Ø    – възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Ø    – хора с увреждания и техните семейства и техните семейства, лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване.

 

 

 

Продължителност на проекта: 6 месеца

Бюджет: 14 283.36 лв.

Средства от ЕСФ: 14 283,36  лв.

Срок на изпълнение: 03.04.2022 г. – 03.10.2022 г.

 

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Във връзка с одобрено проектно предложение по  процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“  за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 Община Ковачевци започва набирането на желаещи за включване в усулгата:

 

  • ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включва лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция),
  • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата.

Дейността ще надгради изпълнявания договор от общината по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 3“.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Ø    – възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Ø    – хора с увреждания и техните семейства и техните семейства, лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

 

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината. Краен срок 31.03.2021г.– сградата на Община Ковачевци  етаж 2 стая №12.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.

Приложение №1 Заявление

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

Процедура „Патронажна грижа +“

 

ОБЯВЯВА  ЗА ПОДБОР

Община Ковачевци   набира персонал за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, като търси да назначи лица на следните длъжности :

-          Медицинска сестра – 1 бр. - 2 часа дневно (МОД – 193.73/2324.76 лв. МРЗ – 162.50 лв)

Основни цели на длъжността:

1. Събира и предоставя здравна информация за потребителите.

2. Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура).

3. Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“.

4. Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите.

5. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите.

6.Участва в мобилната работа на екипа.

7. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

8. Място на работа – домовете на потребителите и офиса на Звеното.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – медицинско.

2. Образователна степен – Специалист, Професионален бакалавър, Бакалавър.

3. Професионално направление/специалност – медицинска сестра, фелдшер, акушерка.

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Знания и умения:

да познава нормативната уредба, специфична за работата в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги като: Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Закона за здравето и правилника за прилагането му, Закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му, Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания на Министерството на здравеопазването и други национални, европейски и общински нормативни документи, касаещи работата на Центъра;

компютърна грамотност – MS Office, Internet;

способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми желание и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и от уязвими групи.

-          Социален работник – 1 бр. 1 час. дневно (МОД – 202.67/12 16.04 лв. МРЗ – 85 лв.),

Основни цели на длъжността:

Извършват оценка на индивидуалните потребности от социални грижи и разработване  план за социални грижи.

Информират и консултират потребителите на услугите и техните близки и роднини за дейностите за същността на услугата и целите на проекта;

Предоставят и събират информация, свързана със социалния живот на потребителя;

За всеки потребител ще се състави досие, в което ще съхраняват и поддържат екземпляри от изискуемата работна документация, които са част от приложенията към методика на услугата.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше, степен „Бакалавър”;

Област  на специалността, по която е придобито образованието –Специалност – „Социални дейности”, „Социална педагогика”

Професионален опит:  Професионален опит в сходен ти дейности ще се счита за предимство:

способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

желание и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и от уязвими групи.

-          Психолог – 1 бр. на граждански договор – 638,20 за цялото прослужено време.

Основни цели на длъжността:

Психологическата подкрепа и консултиране се предвижда да бъде както в дома на потребителите, същото така и под дистанционна форма. Тя ще е насочена към възстановяване на психичното здраве и социална интеграция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Висше образование – завършена образователна степен минимум „Бакалавър“;

Професионална област: Социални, стопански и правни науки;

Практически опит в работа с хора с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за хора с увреждания, здравеопазването или образованието;

Минимален професионален опит в сходен ти дейности ще се счита за предимство:

Да притежават добра компютърна грамотност – MS Office”- Word, Excel, Internet;

Необходимите документи за кандидатстване:

 

  1.  Заявление за участие (свободна форма);

 

1.2.  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

 

1.3.  Автобиография;

 

1.4.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

  1. Място за подаване на документите: Община Ковачевци

 

2.2.  Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  сградата на Община Ковачевци етаж 2 , стая №12  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа,

 

Телефон за  контакти :

 

Бойка Лозанова – 0886747178

Антония Гигова – 0897926996

 

  1. Срок за подаване на документите: 22.03.2021 година.

 

4. Преди назначаването на персонала ще се проведе въвеждащо обучение по разработената от МЗ програма от методиката за предоставяне на патраножна грижа.

Съобщение