О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 63/17.03.2021год.

 

О Б Я В Я В А М:

                                                                                                                                                      

                        Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет години) на едно помещение за производствени и търговски нужди, находящо се в масивна сграда Автогара със застроена площ 206 кв.м. построена1982 г. на един етаж с дворно място 2700 кв.м. в УПИ X, кв.47 по плана на село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, а именно:

1. Общинско помещение за търговска дейност заедно с градинската площ , находящи се в с. Ковачевци в сградата на бившата автогара с площ  83.10 кв.м. с начална месечна наемна цена 83.10 /осемдесет и три лева и десет стотинки/ без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 21.04.2021 г. от 10.00 часа – за помещение по т.1 в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 20.04.2021 г.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от първоначалната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 20.04.2021 г.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 20.04.2021 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79