Стратегически документи » План за интегрирано развитие на Община Ковачевци (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПИРО – Проект

Комуникационна стратегия

Доклад с резултати от анкета