О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-52/21.03.2022 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на имот  – частна  общинска собственост, а именно:

1. Общинско помещение, магазин със склад със ЗП 110 кв.м, находящ се в масивна Административна сграда на два етажа в УПИ XXIII кв.12 с. Светля с площ на имота  319 кв.м,  за срок от 3 /три/ години, при начална месечна наемна цена в размер на 110 кв.м. x 1.00 лев = 110 /сто и десет лева/ на месец  без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 27.04.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация за всеки един от обектите може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 26.04.2022г./включително/

Цена на комплект тръжна документация  в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

 

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена за всеки един от обектите, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 26.04.2022год./включително/

 

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 26.04.2022г . /включително/

 

Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79