Общинска администрация » Телефонен указател и електронна поща

Община Ковачевци

Адрес:

2450 с. Ковачевци

община Ковачевци,

област Перник

е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

web: kovachevtsi.com

 

Телефони за контакт :

Име, фамилия

Длъжност

Телефон за връзка

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

0887 93 38 83

инж. Любомир Цветков

Зам.кмет на Община Ковачевци

0884 70 50 30

Иво Симеонов

Зам.кмет на Община Ковачевци

0884 70 50 31

Ива Борисова

Секретар

0889 99 59 54

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „ФСД”

Милена Здравкова

ВрИД Директор на Дирекция „ФСД”  и Гл. счетоводител

0884 70 50 33

Ангелина Младенова

Гл. спец. „Счетоводител”

0887 52 28 22

Христо Булев

Ст. спец. „Счетоводител”

0884 70 50 37

Мариела Асенова

Ст. спец. „Касиер”

0885 74 75 73

Звено „Административно – правно обслужване”

Людмила Георгиева

Ст. спец. „Човешки ресурси”

0889 74 75 79

Цветан Асенов

Юрисконсулт и длъжностно лице по защита на данните

0889 51 60 28

Цветанка Димитрова

Ст. спец. „ГРАО и гр. състояние”

0884 70 50 39

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

             Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие”

                                                                      0894 56 77 23                         

 

Бойка Лозанова

Директор Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие“

0886 74 71 78

арх.  Пламен Болдов

Главен архитект

0889 99 69 65

Гергана Първанова Домакин 0885 73 74 78

Весела Борисова

Ст.спец. „Общинска собственост”

0884 70 50 34

Ирена Крумова

Главен инженер”

0888 31 34 92

Диляна Боянова  Ст.спец. ПВЗ и служител по чл.29 от ЗМСМА  0885 73 74 17

Звено „Местни данъци и такси”

Мария Асенова

Гл. Спец. „Местни данъци и такси”

0885747527

Кметове на населени места и кметски наместници

Кметски наместник на с. Косача

Любен Георгиев

0884 70 50 24

Кметски наместник на с. Чепино

Софка Стоядинова

0884 70 50 27

Кметски наместник на с. Светля

Стефка Кирилова

0884 70 50 26

Кмет на кметство с. Сирищник

Пламен Янев

0884 70 50 25

Кметски наместник на с. Ракиловци

Методи Станков

0884 70 50 23

Кмет на кметство с. Лобош

Георги Шияков

0884 70 50 22

Кмет на кметство с. Калище

Йордан Тодоров

0887 99 69 68

Кмет на кметство с. Егълница

Иванка Тодорова

0884 70 50 20

Илиан Илиев

специалист “ОМП и служител по сигурността на информацията”

0884 70 50 29

Стоян Стойнев

Управител ОП „БКС”

0889 94 94 88

Виолета Михайлова

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калище

0888 31 34 83

Василка Гебова

Директор на ЦДГ – с. Лобош

0886 74 79 71

Снежана Георгиева

Домакин на Дом-паметник „Георги Димитров” – с. Ковачевци

0899 81 24 78