Общинска администрация » Харта на клиента

Общинската администрация Ковачевци, област Перник  при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, самостоятелност, отговорност, координация, гарантиране интересите на населението и администрацията.

Водени от желанието да предоставим възможно най-доброто обслужване на клиентите си, както и да печелим тяхното доверие, предприехме редица действия за налагане на европейски стандарти в обслужването.

Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, която представя пред Вас основните правила за административно обслужване в Общината.

Основните цели, които си поставяме, са

 • Безпристрастно да предоставяме информация на всеки клиент относно нашата дейност и услуги;
 • Обслужването на клиентите ни да се извършва от отзивчиви, любезни, честни и отговорни служители;
 • Административното обслужване на клиентите да предоставя възможности за избор чрез различни канали и облекчаване на процедурите;
 • Да насърчим клиентите ни да изказват мнението си за получаваните от нас  услуги;
 • Да работим съвместно и с други институции, за да предоставяме усъвършенствани и интегрирани услуги;
 • Да противодействаме на възможностите за корупция, както и на възможностите за обвинения в корупция.

За постигането на тези цели ние се задължаваме

 • Да се отнасяме с внимание и уважение към гражданите, като зачитаме тяхното лично достойнство;
 • Да  се отнасяме  равнопоставено към клиентите при достъпа до услуги и информация, независимо от техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, религия, образование, убеждения, възраст, семейно положение и всякакви други признаци;
 • Да сме професионалисти и компетентно и отговорно да решаваме поставяните проблеми и извършваме поисканите услуги;
 • Да отговаряме в срок на поставените въпроси, както и в срок да извършваме исканите услуги;
 • Да консултираме клиентите за всички възможности и последващи действия при извършване на услугата – цени, срокове, решения, възражения, оплаквания и др.;
 • Да анализираме получената информация от обратната връзка с клиентите и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги.

В замяна, очакваме от Клиентите:

 • Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;
 • Да предоставят пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • Да изберат начина на подаване на заявление за извършване на услуга, чрез предоставените от нас възможности;
 • Да отправят своите оплаквания и сигнали за лошо или некомпетентно администриране и обслужване;
 • Да изразяват свободно своите мнения, предложения и коментари, за да се подобри качеството на услугите.

Клиентите ни могат да се свържат с нас и да получат информация по следните начини:

 • Като ни посетят или ни пишат на адрес: с.Ковачевци, област Перник – Общинска администрация Ковачевци;
 • Жалба, оплакване или сигнал  се подават на адреса на Община Ковачевци, на web страницата на общината – www.kovachevtsi.com или лично в Общината на работно място „Деловодство”;
 • Информация и услуги могат да получат всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. Обедната почивка на служителите е от 12.00 до 12.30 часа;
 • На всички публично обявени телефони на Община Ковачевци, гражданите могат да бъдат консултирани и насочени за решаване на поставените проблеми;
 • Подробности за извършваните от нас административни услуги предоставяме и през Интернет на адрес:www.kovachevtsi.com

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна.

По жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще  уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

Настоящата Харта на клиента е утвърдена от

Кмета на Общината на  01.03.2006 г.