Общински съвет » Предстоящи заседания

          На основание чл.23,ал.4,т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на ОбС Ковачевци,област Перник свиква съвета на редовно открито заседание на 27.08.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет-Ковачевци,  при следния  проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

              1. Докладна записка с рег. индекс № 113/03.08.2018г. относно: Изменение  плана на бюджета на Община Ковачевци за 2018г.

                                                                    Внася:  Васил Станимиров

                                                                                     Кмет  на Община Ковачевци

             2. Докладна записка с рег. индекс № 116/17.08.2018г. относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година

Внася: Венцислав Тодоров

                                                                    Председател на Общински съвет- Ковачевци

 

3. Докладна записка с рег. индекс № 117/17.08.2018г., относно: Предложение за вземане на решение Основно училище “Св. Св.Кирил и Методий”, сeло Калище и Детска градина „Радост”, село Лобош, община Ковачевци, да  бъдат включени  в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година

 

Внася: Иво Симеонов

                                                                                    Вр. ИД Кмет  на Община Ковачевци

 

4. Докладна записка с рег. индекс № 118/17.08.2018г., относно: Предложение за вземане на решение Основно училище “Св. Св.Кирил и Методий” сeло Калище и Детска градина „Радост”, село Лобош, община Ковачевци, да  бъдат  включени в  Списъка със защитени детски градини и  защитени училища за учебната 2018/2019 г.

 

Внася: Иво Симеонов

                                                                                    Вр. ИД Кмет  на Община Ковачевци

 

Венцислав Тодоров

Председател Общински съвет- Ковачевци