РЕГИСТРИ » Второстепенни разпоредители

Регистър  на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

в Община Ковачевци

  1. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Калище
  2. ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция 2 бр. – с. Сирищник
  3. ОП „БКС и ОИ” – с. Ковачевци