РЕГИСТРИ » Профил на купувача

Затворени процедури

Публикувано на 20.08.2014 г.

УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

“Ремонт местни пътища 2014 г. – Община Ковачевци”

 Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : “Ремонт местни пътища 2014 г. – Община Ковачевци”, открита с Решение № 12/09.06.2014 г.  на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 29.08.2014 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

___________________________________________

Публикувано на 19.08.2014 г.

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет: Доставка на специализирана техника

Отговори  Административни сведения  Банкови гаранции  Декларации  Оферта

______________________________________________

Публикувано на 19.08.2014 г.

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет:  „Доставка на народни носии и музикални инструменти“

Отговори Административни сведения  Банкови гаранции Декларации  Оферта

___________________________________________________

 

Публикувано на 11.08.2014 г.

ПРОТОКОЛ

От

Заседанието на комисия по разглеждане и оценка на оферти за   „Дейности по информация и публичност”  по договор № 13-22-85/02.06.2014 г. за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект “Обучение на служителите в Община Ковачевци за по-добро административно обслужване” – Приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

Протокол

_________________________________________________________________________________________

Публикувано на 06.08.2014 г.

ПРОТОКОЛ

От

Заседанието на комисия по разглеждане и оценка на оферти за  „Провеждане на обучения в община Ковачевци във връзка с изпълнение  на проект с наименование «Обучение на служителите в  Община Ковачевци за по-добро административно обслужване», финансиран по ОПАК

Протокол

_________________________________________________________________________

Публикувано на 04.08.2014 г.

Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 282/04.08.2014 г.  на Кмета  на Община Ковачевци за разглеждане, оценка и класиране на оферти в „открита процедура” за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Ремонт местни пътища 2014 г. – Община Ковачевци”

Протокол № 1

Протокол 1

 

____________________________________________________________________________

Публикувано на 04.08.2014 г.

 ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ   В   ОТКРИТА   ПРОЦЕДУРА    ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ   НА   ОБЩЕСТВЕНА   ПОРЪЧКА   С   ПРЕДМЕТ:

«РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ – 2014 Г. – 6 обособени позиции“

 

Обособена позиция 1:

Ремонт на Детска градина в с. Лобош, община Ковачевци.

Обособена позиция 2:

Ремонт на кметство в с. Сирищник, община Ковачевци.

Обособена позиция 3:

Ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил  и Методий“ в с. Калище, община Ковачевци.

Обособена позиция 4:

Ремонт на общински сгради и благоустрояване на площадково пространство в с. Егълница, община Ковачевци.

Обособена позиция 5:

Възстановяване на мост на река Косматица, с. Калище, община Ковачевци.

Обособена позиция 6 :

Ремонт на помещение към проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на Община Ковачевци, област Перник, чрез прилагане на информационни технологии“

Решение за откриване  Обявление   Документация и образци   ОП 1  ОП 2  ОП 3  ОП 4  ОП 5  ОП 6

_____________________________________________________________________

Публикувано на 01.08.2014 г.

РАЗЯСНЕНИЯ

Относно : Писмено искане за разяснения по публична покана с предмет : „Провеждане на обучения в община Ковачевци във връзка с изпълнение  на проект с наименование «Обучение на служителите в  Община Ковачевци за по-добро административно обслужване», финансиран по ОПАК“

Разяснение 01082014

______________________________________________________________________________________________

РАЗЯСНЕНИЯ

Относно : Писмено искане за разяснения по публична покана с предмет : «Обучение на служителите в  Община Ковачевци за по-добро административно обслужване», финансиран по ОПАК.

Разяснение

________________________________________________________________________________

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

„Изграждане на екопътека „Поглед към девет планини“

 Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : „Изграждане на екопътека „Поглед към девет планини“, открита с Решение № 1/24.03.2014 г.  на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 08.08.2014 г. от 09,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

______________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ

От

Заседанието на комисия по разглеждане и оценка на оферти за  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект : Аварийно – възстановителни работи по реконструкция на покривна конструкция на обществена сграда – автогара Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци“

Протокол

_____________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ

От

Заседанието на комисия по разглеждане и оценка на оферти за  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Възстановяване на IV- то класен общински път PER 1097, обслужващ махали „Калайджийска”, „Циганка”, „Циганска”, „Бели брег”, Национална гребна база и вилна зона на яз.”Пчелина”, с.Ковачевци, община Ковачевци ”

Протокол

_______________________________________________________________________________________

Община Ковачевци  уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на :

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Екопътека – Поглед към девет планини, община Ковачевци”, финансиран по мярка 313  от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Документация : Публична покана публична_покана_надзор_Ковачевци_313(1) Заповед

ID 9032267

________________________________________________________________________________________

Община Ковачевци  уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на :

«Дейности за информация и публичност»  проект “Обучение на служителите в Община Ковачевци за по-добро административно обслужване” –  по договор № 13-22-85/02.06.2014 г. за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на– Приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.

Документация :  Публична покана  Проект на договор и Техническо задание Заповед  Оферта Образци Техническо предложение Ценово предложение Изисквания_за_информация_и_публичност_към_бенефициентите_по_ОПАК

ID 9032266

_________________________________________________________________________________

Община Ковачевци  уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на :

„Провеждане на обучения в община Ковачевци във връзка с изпълнение  на проект с наименование «Обучение на служителите в  Община Ковачевци за по-добро административно обслужване», финансиран по ОПАК“

Документация : Публична покана (1)  Указание за участие  Техническа спецификация  Проект на договор  образец 1 оферта образец 2 декларация образец 3.1 декларация  образец 3.2 декларация  образец 4 декларация

образец 5 декларация  образец 6 списък  образец 7 списък  образец 8 автобиография  образец 9 декларация  образец 10 декларация образец 11 техническо предложение  образец 12 ценова оферта

____________________________________________________________________________

Община Ковачевци  уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на „Упражняване на строителен надзор по изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на покривна конструкция на обществена сграда – автогара Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци”.

Документация : Публичн апокана Описание Оферта Декларация Списък договори Списък екип Проект на договор

__________________________________________________________________

Община Ковачевци  уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане  обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на „Упражняване на строителен надзор по изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Възстановяване на IV-то класен общински път PER 1097, обслужващ махали „Калайджийска“, „Циганка“, „Циганска“, „Бели брег“, Национална гребна база и вилна зона на яз.“Пчелина“, с.Ковачевци, община Ковачевци”

Документация : Публична покана Описание Оферта Проект на договор Списък договори Списък екип Декларация

_______________________________________________________________________

Банкови сметки на Община Ковачевци за заплащане на гаранции и документации по Закона за обществените поръчки

Такса за закупуване на тръжна документация

IBAN: BG57IBG74788400576000

BIC:    IABGBGSF

КОД: 447000

 

Гаранция за участие

IBAN: BG28IABG74783300575900

BIC: IABGBGSF

 

Гаранция за изпълнение

IBAN: BG28IABG74783300575900

BIC: IABGBGSF

_________________________________________________________________________________________

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет:

„ЗАСНЕМАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ /ФИЛМИ/, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”

Отговори .

________________________________________________________________________________

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет:

„ЗАСНЕМАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ /ФИЛМИ/, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”

Отговори

_________________________________________________________________________________________________

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ковачевци и гл. водопровод с. Ракиловци, община Ковачевци, област Перник

Отговори.

________________________________________________________________________________________

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ковачевци и гл. водопровод с. Ракиловци, община Ковачевци, област Перник“ Отговори

КСС_водопровод

__________________________________________________________________________________________

 ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ   В   ОТКРИТА   ПРОЦЕДУРА    ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ   НА   ОБЩЕСТВЕНА   ПОРЪЧКА   С   ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА”

Документация  Приложения  Решение   Обявление


________________________________________________________________________________________________________

 ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ   В   ОТКРИТА   ПРОЦЕДУРА    ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ   НА   ОБЩЕСТВЕНА   ПОРЪЧКА   С   ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА НАРОДНИ НОСИИ И МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ”

Документация   Приложения   Решение  Обявление Отговор

_________________________________________________________________________________________________

 ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ   В   ОТКРИТА   ПРОЦЕДУРА    ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ   НА   ОБЩЕСТВЕНА   ПОРЪЧКА   С   ПРЕДМЕТ:

„ЗАСНЕМАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ /ФИЛМИ/, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”

Документация  Решение  Обявление

 

Приложения : Prilojenie_1_Offer_  Prilojenie_2_Tehnical_offer Prilojenie_3_  Prilojenie_4_adm_svedeniq  Prilojenie_5_6_7_8_   Prilojenie_9_10_  Prilojenie_11_  Prilojenie_12  Prilojenie_13  Prilojenie_14_15  Prilojenie_16


_________________________________________________________________________________________________________

 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ   В   ОТКРИТА   ПРОЦЕДУРА    ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ   НА   ОБЩЕСТВЕНА   ПОРЪЧКА   С   ПРЕДМЕТ:

 

Изпълнение на СМР на обект:

„Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на покривна конструкция на обществена сграда - автогара Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци“

Документация  KCC-_Приложение_7.1  Решение  Обявление

Проект : Проект

 

___________________________________________________________________________________________

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За избор на изпълнител чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки

Община Ковачевци,

Обявява публична покана за възлагане на услуга с предмет:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Екопътека – Поглед към девет планини, община Ковачевци”, финансиран по мярка 313  от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Публична покана Публична покана

___________________________________________________________________________________________________

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР на обект:

„Възстановяване на IV-то класен общински път PER 1097, обслужващ махали „Калайджийска“, „Циганка“, „Циганска“, „Бели брег“, Национална гребна база и вилна зона на яз.“Пчелина“, с.Ковачевци, община Ковачевци”

Отговори на поставени въпроси

______________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ   В   ОТКРИТА   ПРОЦЕДУРА    ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ   НА   ОБЩЕСТВЕНА   ПОРЪЧКА   С   ПРЕДМЕТ: 

“Ремонт местни пътища 2014 г. – Община Ковачевци”

ДОКУМЕНТАЦИЯ : Документация  Техническо задание  КСС – Приложение  Решение за откриване  Обявление

_____________________________________________________________________________________________________________

ПРЕКРАТЕНА – ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ   В   ОТКРИТА   ПРОЦЕДУРА    ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ   НА   ОБЩЕСТВЕНА   ПОРЪЧКА   С   ПРЕДМЕТ: “Ремонт местни пътища 2014 г. – Община Ковачевци”

Документация   Техническо задание   КСС – Приложение Решение  Обявление Решение за промяна Решение за прекратяване


____________________________________________________________________________________________________

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я  З А  У Ч А С Т И Е   В   О Т К Р И Т А   П Р О Ц Е Д У Р А    З А

В Ъ З Л А Г А Н Е   Н А   О Б Щ Е С Т В Е Н А  П О Р Ъ Ч К А   С   П Р Е Д М Е Т:   „Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ковачевци и гл. водопровод с. Ракиловци, община Ковачевци, област Перник“

Документация    Техническа спецификация   КСС  Решение за откриване на открита процедура   Обявление за обществена поръчка

_____________________________________________________________

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР на обект:

„Възстановяване на IV-то класен общински път PER 1097, обслужващ махали „Калайджийска“, „Циганка“, „Циганска“, „Бели брег“, Национална гребна база и вилна зона на яз.“Пчелина“, с.Ковачевци, община Ковачевци”

 Отговор

 

___________________________________________________________________

Отговори на зададени въпроси относно : тръжна документация за участие в открита обществена поръчка с предмет:  „Избор на

консултант за предоставяне на консултации във връзка с отчитането на дейностите по проект: Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци”

Отговори

_________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с отчитането на дейностите по проект: Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци”

Документация

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изпълнение на СМР на обект:  „Възстановяване на IV-то класен общински път PER 1097, обслужващ махали „Калайджийска“, „Циганка“, „Циганска“, „Бели брег“, Национална гребна база и вилна зона на яз.“Пчелина“, с.Ковачевци, община Ковачевци”

Документация   КСС

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За  „Разработване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание“

Номер в регистъра на обществените поръчки № 9028708

Документация : Публична покана   Публична покана Приложения

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране на ТБО на територията на Община Ковачевци”

Уважаеми участници,   

Уведомяваме Ви, че отварянето на Плик № 3 «Предлагана цена» ще се извърши на 24.04.2014 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и и съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки има право да присъства Ваш представител /законен представител на участника или упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно/, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

Изграждане на екопътека „Поглед към девет планини“

Решение    Обявление    Документация   КС   КСС    Решение за промяна

Документация за участие в  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:        

Оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране на ТБО на територията на Община Ковачевци”

 документация Образец 1 – Заявление Образец 2 – Административни сведения Образец 3 – Декларация за условия Образец 4 – Декларация за запознаване с обст. Образец 5а – Декларация по чл.47 Образец 5б – Декларация по чл.47 Образец 6 – Декларация за подизпълнител Образец 7 – Декларация от подизпълнител Образец 8 – Декларация клаузи договор  Образец 9 – Декларация за обединение Образец 10 – Информация Образец 11 – Списък Образец 12 – Списък за персонала Образец 14 – Декларация срок на валидност Образец 16 Договор Образец 17 – Техническо предложение Образец 18 – банкова гаранция Образец 19- банкова гаранция Образец 20 П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

18.10.2013

Процедура по ПРАГ за „Доставка за Хлебна къща“ по проект ХЛЯБ № 2007CB16IPO006-2011-2-104

c2_contractnotice_en  c4c_contract_en   c4d_specialconditions_en   c4e_annexigc_en   c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en   c4g_annexivfinoffer_en   c4l_tenderform_en   c4o1_fif_en   c4o2_lefind_en   c4o3_lefcompany_en  c4o4_lefpublic_en   Minimum requirements in ToR Supply for Bread House

 

07.10.2013 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на общински сграден фонд – Хлебна къща” – с.Лобош, община Ковачевци”

 

Уважаеми участници,   

Уведомяваме Ви, че отварянето на Плик № 3 «Предлагана цена» ще се извърши на 10.10.2013 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки има право да присъства Ваш представител /законен представител на участника или упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно/, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.   

26.09.2013 г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА за

„Ограда и вертикална планировка на два Центъра за настаняване от семеен тип за стари хора с деменция в село Сирищник, община Ковачевци”

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 9020364

Община Ковачевци на основание чл. 101а, ал.2, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от  от Закона за обществените поръчки Ви кани да представите оферта за:„Ограда и вертикална планировка на два Центъра за настаняване от семеен тип в село Сирищник, община Ковачевци”   до 16,00 часа на 07.10.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Prilojenie_12-KSS-dogovorPrilojenie_13_-_Podrobna_kolichestvena_smetkatristranen dogovor smr_.doc3

 

22.08.2013 г.

 

Община Ковачевци обявява публична покана по реда на  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка  /глава 8”а” от ЗОП/ с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне  на работен  проект за строеж: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, изпълняван по договор 14/321/01369/27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци на основание чл. 32. ал. 2 и 3 от НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги ча населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие  на селските райони за периода 2007- 2013 година (обн.. ДВ бр. 72 от 15.08.2008г.),  Решение 955 от 16 ноември 2012г. на Министерски сьвет и на Заповед 03-РД/1643 от 21.11.2012г. от на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за одобрение на проект № 14/321/01369.

Номер на поканата в регистъра на обществените поръчки 9019070

Документация :

Публична покана -

Договор

Техническо задание

21.08.2013 г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА за

„Извършване на строително-монтажни работи по общински сгради и съоръжения” – шест обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Възстановяване на мост на р. Косматица, с. Калище Възстановяване сградата на читалище Лазо Стоянов с. Косача Ограда и вертикална планировка на два центъра за настаняване от семеен тип за стари хора с деменция с.Сирищник Ремонт на Целодневна детска градина с.Лобош Реконструкция на зелени площи в с.Лобош Ремонт на административна сграда с.Ковачевци

05.08.2013г.

„Проектантска услуга за изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с.Ковачевци, с.Калище и с.Егълница, община Ковачевци“

Документация и образци:

Публична покана Proekt_dogovor Obrazec_1_Spisak_dokumenti Obrazec_2_Obsta_Ofert Obrazec_3_Administrativni_svedeniaa Obrazec_4_Spravka_oborot Obrazec_5_Spisak_izp_dogovor_obrazec Obrazec_6_Deklaracia_chl_47_al.1.1 Obrazec_7_Deklaracia_chl_47_al.1_2.3 Obrazec_8_Deklaracia_chl_47_al.2_1 Obrazec_9_Deklaracia_chl_47_al.2_5 Obrazec_10_Deklaracia_chl_47_al.5_1 Obrazec_11_Deklaracia_chl_47_al.5_2 Obrazec_12_ Deklaracia_chl_56_al.1_8  Obrazec_14_Dekl._ekspertyObrazec_13_Deklaracia_podizpalnitel Obrazec_15_CV Obrazec_16_Dekl. ekspert Obrazec_17_Predlojenie_za izpalnenie Obrazec_18_Cenovo_predlojenie Obrazec_19_ Dekl.usl.dogovor-OP_1

Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура по възлагане на  обществена поръчка с    предмет:  „Ремонт на общински сграден фонд – Хлебна къща“ – село Лобош, община Ковачевци

Номер в портала на обществените поръчки – 00841-2013-0002

Решение :  Решение стр.1  Решение стр.2  Решение стр.3  Решение стр.4 Решение стр.5

Обявление : Обявление стр.1 Обявление стр.2 Обявление стр.3 Обявление стр.4 Обявление стр.5 Обявление стр.6 Обявление стр.7 Обявление стр.8 Обявление стр.9 Обявление стр.10  Обявление стр.11 Обявление стр.12 Обявление стр.13 Обявление стр.14 Обявление стр.15

Документация и образци : Документация Техническо задание Приложение № 1 – Оферта Приложение № 2 – Техническо предложение Приложение № 3 – Ценово предложение Приложение 3.1 Количествена и количествено -стойностна сметка обект Хлебна къща Приложение № 4 – Административни сведения Приложение № 5 – чл.47 от ЗОП Приложение № 6 – ч.47 от ЗОП Приложение № 7 – Декларация подизпълнител Приложение № 8 – Справка -декларация – оборот Приложение № 9 – Списък основни договори Приложение № 10 – Декларация по чл.56, ал.1, т.11 Приложение № 11 – по чл.56 от ЗОП Приложение-12_проект на договор Приложение № 13 – Банкова гаранция Приложение № 14 – Банкова гаранция

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

„Ремонт местни пътища 2013 г. – Община Ковачевци”

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 9016718


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

КС МП 2013

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Пътища 2013

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на  хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник, Целодневна детска градина с.Лобош” – шест обособени позиции.

Уважаеми участници,   

Уведомяваме Ви, че отварянето на Плик № 3 «Предлагана цена» ще се извърши на 01.07.2013 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и  съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки има право да присъства Ваш представител /законен представител на участника или упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно/, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.   

 УВЕДОМЛЕНИЕ-ЗА-ОТВАРЯНЕ-НА-ЦЕНОВИ-ОФЕРТИ-НА-УЧАСТНИЦИ-В-ОТКРИТА-ПРОЦЕДУРА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Определяне на изпълнител/и на Доставка на техника и обзавеждане за Етнографски център „Сурвакари” с.Ковачевци, Изработване на звук и запис за Етнографски център „Сурвакари”, с.Ковачевци – 3 /три/ обособени позиции”

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че отварянето на Плик № 3 «Предлагана цена» ще се извърши на 25.03.2013 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и и съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки има право да присъства Ваш представител /законен представител на участника или упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно/, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

УВЕДОМЛЕНИЕ-ЗА-ОТВАРЯНЕ-НА-ЦЕНОВИ-ОФЕРТИ-НА-УЧАСТНИЦИ-В-ОТКРИТА-ПРОЦЕДУРА

28.01.2013 г.

Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с    предмет:  „Доставка на  хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник, Целодневна детска градина с.Лобош” – шест обособени позиции

Решение

Обявление

Документация

Декларация-транспортни-средства

Проект на договор

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБРАЗЦИ – 1Б – 6Б – ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТДЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ


04.12.2012 г.  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Определяне на изпълнител/и на  Доставка на техника и обзавеждане за Етнографски център „Сурвакари”, с. Ковачевци, Изработване на звук и запис за Етнографски център „Сурвакари”, с. Ковачевци -3 (три) обособени позиции”

Документация и образци

Решение

Обявление

Решение

решение 001решение 002решение 003решение 004

Обявление

1234567891011121314151617


21.11.2012 г. – Публична покана за представяне на оферта за „Зимно поддържане и снегопочистване – 2013 г.”

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 9008943

Публична покана

Публична покана – Ковачевци

Образци

Проект на договор


17.07.2012 г.  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА „РЕМОНТ МЕСТНИ ПЪТИЩА 2012 Г. – ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ :

Ковачевци – ПП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Количествена сметка и количествено-стойностна сметка


Документация за участие в открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от НВМОП

“ Избор на изпълнител/и за доставка на техника и обзавеждане

за Етнографски център „Сурвакари“.  Изпълнение на проект за

експозиция на Етнографски център „Сурвакари“ – 5 /пет/ обособени позиции“ :

Документация за открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от НВМОП -

Приложения

Решение

Обявление

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТ КОНКУРС