Структура, състав, функции на ОбС » Структура на ОбС

Постоянни комисии при Общински съвет Ковачевци

-

Постоянните комисии :

  • 1. Проучват потребностите на населението в съответната област и правят предложения за решаване на проблеми.
  • 2. Подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване.
  • 3. Осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общински съвет.

В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

По разглежданите въпроси постоянните комисии приемат предложения и препоръки, които се предават от заинтересовани лица.

-

Постоянна комисия по етика и конфликт на интереси и сигнали на гражданите :

Андрей Аризанов

Ина Найденова

Николай Николов

Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, младежта, спорта, и обществен ред:

Председател – Ина Найденова

Членове :

Татяна Янева

инж. Николай Милошов

Емилия Тонева

Марияна Миленова

Постоянна комисия по Устройство на територията, благоустрояване, инфраструктурно развитие, опазване на околната среда и водите, горско и селско стопанство :

Председател – Методи  Методиев

Членове :

инж.Методи Методиев

Андрей Аризанов

Ивайло Йорданов

Николай Николов

Постоянна комисия по Нормативна уредба, общинска собственост, местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество :

Председател – инж. Николай Милошов

Членове :

Методи Методиев

Татяна Янева

Ивйло Йорданов

Марияна Миленова

Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, туризма, работа с националните и европейски фондове :

Председател – инж.Методи Г.Методиев

Членове :

Андрей Аризанов

Ина Найденова

Емилия Тонева

Марияна Миленова

-

Партии участващи в Общински съвет Ковачевци

Българска социалистическа партия  – 7

АБВ – 2

Политическа партия „ГЕРБ” -2