e-Услуги » Достъп до информация

ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност!

-

Заявление за достъп до обществена информация

-

Трите имена: (задължително)

Адрес:

Телефон:

Вашият Email (задължително)

На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена наличната информация относно:

На основание на същия закон, желая да ми бъдат предоставени следните документи:

 Да Преглед на информацията - оригинал или копие
 Да Устна справка
 Да Копие на хартиен носител
 Да Копие на технически носител

Допълнителен коментар

Spisak_ZDOI_kateg_info_format(1)