Процедури » 9/2015 Публична покана с предмет : : Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект „Рехабилитация на обществени зелени площи с подобекти : 1.Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ – І за озеленяване кв.97 с.Ковачевци; 2. Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ – І за кметство, читалище и КОО кв.10 с.Калище“-ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 23.04.2015 г. :

№ в АОП 9041073

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041073

Документация

Образци

КСС

Публикувано на 28.04.2015 г.

До заинтересованите лица в публична покана с предмет : „Рехабилитация на обществени зелени площи с подобекти : 1.Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ – І за озеленяване кв.97 с.Ковачевци; 2. Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ – І за кметство, читалище и КОО кв.10 с.Калище“

 

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с поставени въпроси до 28.04.2015 г. правим следните разяснения:

 

Въпрос 1 :

 

Във връзка с обявената публична покана с предмет „Рехабилитация на обществени зелени площи с подобекти : 1.Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ – І за озеленяване кв.97 с.Ковачевци; 2. Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ – І за кметство, читалище и КОО кв.10 с.Калище“ бих искала да попитам в коя група и категория трябва да бъдат вписани участниците в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите, тъй като не е написано ясно в документацията?

Отговор 1 :

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите за строежи от четвърта категория, съгласно чл.8, ал.4 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата за видовете строежи.

 

Протокол

Договор (2)

Информация за извършено плащане на 05.08.2015 г. – 59111,19 лв.

Информация за извършено инициирано плащане на 10.09.2015 г. : 88666,28 лв. без ДДС.