Процедури » 14/2015 Публична покана с предмет : „„Извършване на СМР за обект: “Възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена и тротоар на път PER 603, с. Светля, община Ковачевци“ -ВЪЗЛОЖЕНА

Публична покана : http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047617

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ-Подпорна Стена СВЕТЛЯ

Образци-Подп.стена-Светля

ПРОЕКТ-ДОГОВОР-Подпорна Стена

Публична покана

Публикувано на 07.12.2015 г. :

Протокол

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- Подпорна Стена СВЕТЛЯ

Съобщения до средства за масово осведомяване

№ в АОП 9047617

Протокол

Договор

Декларация