Кмет на Ковачевци

Кмет на Община Ковачевци – Васил Кирилов Станимиров

Електронна поща : oba_kovachevtsi@abv.bg

Приемен ден : понеделник – 13.00 ч. – 15.00 ч.

Телефони за контакт :

Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци – 0887933883

инж. Любомир Цветков – Зам.кмет на Община Ковачевци – 0884705030

Иво Симеонов – Зам.кмет на Община Ковачевци – 0884705031

Горица Михалкова – ВрИД Секретар – 0886277977

Людмила Георгиева – деловодство – 0889747579

Мария Асенова – Местни данъци и такси – 0885747527

-

Правомощия на кмет на община :

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината

  1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
  2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
  3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
  4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
  5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
  6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
  7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
  8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
  9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА; Той има право да отменя техните актове.
  10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
  11. Организира и ръководи управлението при кризи в общината;
  12. Председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
  13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
  14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
  15. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
  16. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
  17. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
  18. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.
  19. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
  20. Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
  21. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари

Акт : Закон за местното самоуправление и местна администрация