Екип на кмета

Заместник – кметове


инж. Любомир Цветков

Иво Симеонов

Ръководят  отделни направления в дейността на общинската администрация и изпълняват функции, които Кметът на общината им е делегирал.

 

Секретар

Ива Борисова

 

Осъществява административното ръководство на общината под ръководството на Кмета; осигурява административното функциониране на общинската администрация и осъществява връзката й с Кмета на общината; осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпоредби на Кмета; ръководи, координира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове; организира деловодството, документооборота в Общината и в общинския архив; отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване; отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Общината; следи за изготвянето и обнародването на актовете на Общината; координира оперативното взаимодействие между отделите в администрацията, кметовете и кметските наместници; осигурява, организира и контролира дейността по предоставянето на информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт; отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; подготвя и организира местните референдуми; контролира опазването на служебната тайна; носи отговорност за щети, причинени от незаконосъобразни негови разпореждания или действия; ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на общинската администрация; организира стопанисването и поддържането на сградния фонд и имуществото на Общината; изпълнява и други функции, възложени от Кмета, Зам.кмета и Общинския съвет съгласно делегираните му правомощия.