Открити процедури 2016 година » 4/2016 „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Светля – о.т. 61 до о.т. 58 – 250м.; о.т 59 до о.т. 75 – 144м; о.т. 441 до о.т. 61 – 75м; с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м; о.т. 9 до о.т. 6 – 625м; с. Егълница – о.т. 22 до о.т. 20 – 190м; и местен път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“- ПРЕКРАТЕНА

№ на преписката в АОП   00841-2016-0004

Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=724175&newver=2

Обявление

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=724178&newver=2

Документация и образци : Тръжна документация

Решение за прекратяване – публикувано на 15.06.2016 г.