Открити процедури 2016 година » 7/2016 „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Ковачевци, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители за проектно предложение: „Рехабилитация на улици в следните населените места на територията на Община Ковачевци: с. Светля – о.т. 61 до о.т. 58 – 250м.; о.т 59 до о.т. 75 – 144м; о.т. 441 до о.т. 61 – 75м; с. Сирищник – о.т. 116 до о.т. 281 – 170м; о.т 86 до о.т. 82 – 190м о.т. 89 до о.т. 50 – 600м; с. Ковачевци – о.т. 241 до о.т. 254 – 175м; о.т 238 до о.т 242 – 400м; о.т. 243 до о.т. 248 – 340м; о.т. 277 до о.т. 281 – 550м; с. Калище кв. 5а – о.т. 6а до о.т 6г – 220м; о.т. 6б до о.т. 6в – 185м; о.т. 9 до о.т. 6 – 625м; с. Егълница – о.т. 22 до о.т. 20 – 190м; и местен път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“, проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци“- ПРЕКРАТЕНА

№ на преписката в АОП – 00841-2016-0007

Решение: Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=727563&newver=2

Обявление : Обявление

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=727565&newver=2

Документация и образци

Публикувано на 22.04.2014 г. :

1. Решение за промяна

2. Документация и образци _

 

Отговори на поставени въпроси :

Отговори на поставени въпроси до 10.05.2016 г. (качен отговор на 10.05.201Решение за прекратяване6 г.) Отговор 1

Публикувано на 25.05.2016 г. -