Открити процедури 2016 година » 8/2016 г. „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежна на територията на Община Ковачевци”; проектно предложение: „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“; проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”

Публикувано на 08.07.2016 г. :

Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=739063&newver=2

Обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=739064&mode=view

Публикувано на 03.08.2016г.: Отговор на зададен въпрос

Публикувано на 15.08.2016 г. : Протокол 1

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Публикувано на 30.08.2016 г. : Протокол 2

Публикувано на 30.08.2016 г. :

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по открита  процедура с предмет : „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежна на територията на Община  Ковачевци”;  проектно предложение: Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623 – 1 800м“; проектно предложение: „Изграждане и  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 – 2020“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”, открита с Решение № 15/05.07.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 02.09.2016 г. в 13,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Допуснати участници :

  1. „Техно маг” ЕООД
  2.  „Дженерис” АД
  3. ДЗЗД „Евро общество”
  4.  „Агенция Стратегма”.
  5.  „Инсайд консулт” ЕООД
  6.  „Валка” ООД

Отстранени участници : няма

            Резултати от оценяване на офертите по показател „Организация на персонала” (ПК)

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

Участник

 

Оценка Показател „Организация на персонала” (ПК)

 

1.„Техно маг” ЕООД

100 т.

2.„Дженерис” АД

80 т.

3.ДЗЗД „Евро общество”

72 т.

4.„Агенция Стратегма”.

80 т.

5. „Инсайд консулт” ЕООД

60 т.

6.„Валка” ООД

88 т.

 

 

От комисията

Публикувано на 02.09.2016 г. : Протокол 3

Публикувано на 17.09.2016 г.: Протокол 4   Протокол 5    Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 20.09.2016 г. :

Съобщения по чл.43, ал-.4 от ЗОП

Съобщение до Агенция Стратегма ООД

Съобщение до Валка ООД

Съобщение до Дженерис АД

Съобщение до Инсайд Консулт ЕООД

Съобщение до Техно маг ЕООД

ДЗЗД Евро общество

 Публикувано на : 04.11.2016г. Решение за прекратяване на обществената поръчка

Решение за прекратяване