Избори » Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 2016 г.

Заповед за образуване на избирателни секции :
imgA60A

Заповед за поставяне и обявяване на предварителни избирателни списъци включително част I и част II

заповед избирателни списъци

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 6 ноември 2016 г.,  на 29 септември 2016г.  от 10. 00 часа ще се проведат консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Ковачевци, с партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 8 август 2016 г.

СъгласноРешение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 на ЦИК, при провеждането на консултациите представителите на политическите партии и коалиции от партии трябва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Консултациите ще бъдат за разпределение на членове в 10 секции със седемчленни състави, съгласно Решение №8 ПВР/НР от 19.09.2016 г. на РИК – Перник.      

При необходимост ще бъдат направени консултации, в предвидените срокове, за назначаване на Подвижната секционна избирателна комисия.

съобщение ПАРТИИ СИК

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

fspnf_14-22-00-000

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

fspnff_14-22-00-000

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

fsppr_14-22-00-000

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

fspprf_14-22-00-000

 

Информационен лист

 национален Референдум – 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с „Да“ или с „Не“ в отговор на следните въпроси:

 

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен се произнася по въпроси с национално значение, поставени в дневния ред на обществото. Настоящият референдум поставя на вниманието на българските граждани три въпроса, свързани с промени в правила, засягащи обществено значими теми.

Мотивът за провеждане на референдум за въвеждането на мажоритарната избирателна система с абсолютно мнозинство, в два тура предполага реална възможност за оценка на качествата и достойнствата на кандидатите и за избор на личности. Избраният кандидат би могъл да придобие по-голяма представителност, защото над 50% от избирателите, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят зад неговото избиране. Очакването е това да мотивира ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености.

Въвеждането на задължителното гласуване е следващият въпрос от референдума. Мотивът е, че по-големият брой избиратели, упражняващи конституционното си право на глас, ще засили демократичната легитимност на референдумите и изборните резултати, а оттам и авторитета на решенията и институциите. Задължителното гласуване би могло да бъде едно от ефективните средства за неутрализиране, намаляване и елиминиране на негативните и порочни практики на корпоративния, контролирания, манипулирания и купения вот.

Третият въпрос се отнася до намаляването на годишната държавна субсидия на един лев за един получен глас. В резултат на намаляването на държавните субсидии за партиите се дава възможност да бъдат спестени бюджетни ресурси, които впоследствие биха могли да бъдат насочени към други сфери, като здравеопазване, образование1 както и за решаването на други социални въпроси.

 ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време и място за произвеждане на референдума:

Референдумът ще се проведе 6 ноември 2016 г. (неделя) заедно с изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

  • Денят за гласуване в страната започва в 7,00 ч. и приключва в 20,00 ч., а извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.
  • Когато в 20,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч.
  • Гласуването се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за президент и вицепрезидент на Република България.

 Ред за произвеждане на референдума:

Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 8 август 2016 г.

  • Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители.
  • Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на референдума съдържа трите въпроса и възможните отговори – „Да“ и „Не“, изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите.
  • Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.
  • Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „Х“ или „V“ избрания от него отговор „Да“ или „Не“ за съответния въпрос.
  • Вотът с „Да“ означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
  • Вотът с „Не“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
  • Ø Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор „Да“ или „Не“, излиза от кабината и пуска плика в избирателната кутия.

Инфoрмационен лист-референдум_2016-4

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и   вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.  (чл.39, ал.1 от ИК)  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

fpzalpr_14-22-00

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА   от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум  на 6 ноември 2016 г.  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

fpzalnf_14-22-00

Заповед за определяне на секция за гласоподаватели с проблеми в опорно – двигателния апарат или зрението, снабдена с рампа – секция 142200004 с.Ковачевци, находяща се в сградата на културен дом.

Заповед 1

Заповед за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в търговски обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Ковачевци.

Заповед 2

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

списък на заличените лица от избирателните списъци за избиране на президент и вицепрезидент на Република България