ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 1/08.02.2017 г. „Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци – 2017 г.“ – ПРЕКРАТЕНА

№ АОП 00841-2017-0001 

Решение за откриване на процедура

Обявление

Документация

Образци

КС

КСС

Проект на договор

Публикувано на 16.02.2017 г. : Отговори 1       КСС

Решение за прекратяване