ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 2/01.03.2017 г. „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” с две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на хляб за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” – ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА

№ в АОП 00841-2017-0002

Решение в АОП http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=774726&newver=2

Обявление в АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=774728&mode=view

Документация

Решение

Обявление

КСС ОП 1

КСС ОП 2

4.1- Техническо предложение

обр. 4.2 – Техническо предложение

обр.5.1 – ценово предложение

обр.5.2- ценово предложение

обр.2- декл. чл.54,ал.1

обр.3 – декл.техн.оборудване

Образец 1ЕЕДОП

Образец 6 – проект на договор

Образец №7

Образец 8

Публикувано на 18.04.2017 г.                                                    СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.57, ал.3от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет  „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник” с две обособени позиции:

 обособена позиция № 1: „Доставка на хляб за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник”

обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник”, открита с Решение № 3/01.03.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 20.04.2017 г. в 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

Протокол 2

Доклад

Решение

Публикувано на 16.06.2017 г. Договор

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.08.2018 г. : Обявление за приключване на договор