ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 3/10.03. 2017 г. „Ремонт на общински обекти – по обособени позиции“ – ВЪЗЛОЖЕНА

№ на преписката в АОП 00841-2017-0003

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433393835

Решение за откриване на процедурата Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=775870&newver=2

Обявление за поръчка  Обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=775871&mode=view

Документация

Образци

Проект на договор

КСС Обособена позиция 1 „Ремонт на покрив на сградата на Общинска администрация с.Ковачевци”

КСС Обособена позиция 2 „Ремонт на покрив на кметство с.Лобош”

КСС Обособена позиция 3 „Изграждане на парапети на рампи за достъп до сградата на Общнска администрация с.Ковачевци”

КСС Обособена позиция 4 „Ремонт площадно пространство с.Ракиловци”

КСС Обособена позиция 5 „Ремонт на Клуб на пенсионера с.Калище”

КСС Обособена позиция 6 „Ремонт на обществена тоалетна с.Сирищник”=

Публикувано на 04.05.2017 г. : Протокол 1

Публикувано на 04.05.2017 г.:

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Ремонт на общински обекти – по обособени позиции“ открита с Решение № 4/10.03.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 09.05.2017 г. в 09,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

 

при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Демира 2003” ЕООД
  2. „Нивел строй” ЕООД

 

Отстранени участници : няма

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

За Обособена позиция 1 : „Ремонт на покрив на сградата на Общинска администрация с.Ковачевци”

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

„Нивел строй” ЕООД

40 т.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

За Обособена позиция 2 „Ремонт на покрив на кметство с.Лобош”

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

„Нивел строй” ЕООД

40 т.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

За Обособена позиция 3 „Изграждане на парапети на рампи за достъп до сградата на Общнска администрация с.Ковачевци”

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

„Нивел строй” ЕООД

40 т.

 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

За Обособена позиция 4 „Ремонт площадно пространство с.Ракиловци”

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

„Демира 2003” ЕООД

40 т.

„Нивел строй” ЕООД

40 т.

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

За Обособена позиция  5 „Ремонт на Клуб на пенсионера с.Калище”

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

„Нивел строй” ЕООД

20 т.

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

За Обособена позиция   6 „Ремонт на обществена тоалетна с.Сирищник”

 

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

„Нивел строй” ЕООД

40 т.

 

Публикувано на 09.05.2017 г. :

Протокол № 2

Доклад

Решение за възлагане

Публикувано на 30.05.2017 г.

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 5

Договор ОП 6

Публикувано на 15.06.2017 г.

Договор ОП 4

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.01.2018 г. :

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 3

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 4

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 5

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 6