ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ » 4/26.05.2017 г. „Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци – 2017 г.“ – ВЪЗЛОЖЕНА

№ в АОП 00841-2017-0004

Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=788816&newver=2

Обявление

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=788819&mode=view

Документация

КС

КСС

Образци

Публикувано на 29.06.2017 г. : Протокол 1    Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.57, ал.3 от  от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по  процедура с предмет : „Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци – 2017 г.“  открита с Решение № 7/26.05.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 04.07.2017 г. в 09,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

 

Допуснати участници :

  1. „Стройконсулт” ЕООД
  2. „Нивел строй” ЕООД
  3. „Пътно поддържане Кюстендил” ООД

Отстранени участници : няма

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

Участник

 

Оценка Показател

„Начин на изпълнение”

 

1.”Стройконсулт” ЕООД

40 т.

2.„Нивел строй” ЕООД

60 т.

3.”Пътно поддържане Кюстендил” ООД

40 т.

 

Публикувано на 04.07.2017 г.

Протокол 2

Доклад

Решение за възлагане

Договор

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.01.2018 г. :

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка